Thông báo nhà trường

Thông báo về việc tham gia ngày hội đọc

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN TRƯỜNG TH CẨM THĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 01 / TB – TH                    Cẩm Thăng, ngày 06 tháng 12  năm 2016   THÔNG BÁO Về việc tổ…