Văn bản

  CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 72/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013   NGHỊ…

Mẫu kế hoạch Hoạt động tổ chuyên môn

Mau-Ke hoach To chuyen mon PHÒNG GD-ĐT…………… TRƯỜNG TIỂU HỌC…………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:……../KH-T ….. ………………….., ngày       tháng       năm 2013   KẾ HOẠCH Hoạt động tổ chuyên môn…