Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 3, 2017 10:06 sáng

Thực hiện công văn số 1415 của Sở GD, công văn 593 của PGD huyên Cẩm xuyên sáng ngày 2 tháng 10 năm 2017 TTHTCĐ xã Cẩm Thăng hối hợp với nhà trường TH Cẩm Thăng tổ chức Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2017. Về dự lễ khai mạc có:
Chị Nguyễn Thị Thủy – GĐ TTHTCĐ
Thầy Nguyễn Thanh Tùng PGĐ TTHTCĐ
Thầy giáo Nguyễn Trọng Ca CT HKH
Anh Hoàng Văn Phượng – CB CC xã thàn viên TTHTCĐ
Các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường

Từ xa xưa, các thế hệ người Việt luôn coi trọng việc học, coi đó là nền tảng cho mọi thành công. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người đã từng nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bão táp mưa giông đến bến bờ vinh quang.
Ðảng ta cũng xác định: “Giáo dục và Ðào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu”. Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân.
Trong bối cảnh toàn cầu. Học tập là một nhu cầu cấp bách đối với mỗi cá nhân để có thể thích nghi với những thay đổi nhanh chóng và khẳng định giá trị nhân văn trong một thế giới toàn cầu hóa. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Học tập để cùng chung sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sông cho cộng đồng và cho toàn xã hội.
Vì vậy, để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Ðiều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Ðảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”; đầu tư thích đáng cho Giáo dục và Ðào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến về tinh thần xây dựng xã hội học tập.
Thực hiện công văn số 1953/UBND- GD ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm
2017. Hôm nay trường Tiểu học phối hợp với UBND, hội khuyến học, ban văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng xã Cẩm Thăng tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay được tổ chức rộng rãi trong cả nước với chủ đề “ học tập để phát triển quê hương đất nước” không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương mà còn đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục
Trong lễ khai mạc ngày hôm nay, tôi chính thức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm chung tay xây dựng xã hội học tập để góp phần xây dựng quê hương Cẩm Thăng ngày càng giàu đẹp.
Tin, bài: Nguyễn Thanh Tùng – HT